Szolgáltatások

A közjegyzői tevékenység illetve eljárások, az alábbi ügyekre terjed ki.

Közjegyzői okirat-szerkesztési eljárás

 • hitel és kölcsönszerződések, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok
 • biztosítéki szerződések
 • bérleti-, adásvételi szerződések
 • házassági vagyonjogi megállapodások
 • társasági joggal kapcsolatos jognyilatkozatok
 • meghatalmazások, befogadó-, eltartó-, és teljes hatályú apai elismerő-, élettársi-, és egyéb jognyilatkozatok
 • ténytanúsítások, árverés, tenderbontás, sorsolás, értékpapírok fizikai megsemmisítésének tanúsítása
 • weboldal tartalmának tanúsítása
 • végrendeletek készítése

Tények információhordozóra történő rögzítésének tanúsítása

Előzetes bizonyítás, igazságügyi szakérő kirendelése

Hagyatéki eljárás

Záradéki tanúsítványok

 • névaláírás hitelesítése, aláírási címpéldány készítése
 • másolat hitelesítés
 • közhiteles nyilvántartások tartalmának tanúsítása
 • fordítás hitelesítés, hiteles fordítások készítése
 • okirat felmutatás tanúsítása
 • affidavit, peren kívüli eskü, affirmation tanúsítása külföldi felhasználás céljából

Zálogjogi nemperes eljárások

 • ingó-, és vagyont terhelő zálogjogok bejegyzése, törlése, módosítása
 • gépjármű zálogjogi eljárások

Közjegyzői kézbesítés

 • meghatározott címzett részére megküldött jognyilatkozat értesítés, és az erről készült tanúsítvány kiállítása
 • a címzett által adott válasz jegyzőkönyvben történő rögzítése

Megőrzési eljárások

 • okiratok, elektronikus adathordozók letétbe vétele
 • pénz, értéktárgy, értékpapír bizalmi őrzése
 • végrendeletek letétbe vétele

Fizetési meghagyásos eljárás

 • fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmek elbírálása
 • fizetési meghagyás végrehajtása iránti kérelem elbírálása (kötött illetékességgel)

Végrehajtás elrendelése

 • végrehajtási lap, illetve végrehajtási záradék kiállítása útján (kötött illetékesség)

Európai fizetési meghagyásos eljárás

 • kérelmek befogadása, elbírálása (általános illetékesség)

Élettársi nyilatkozatok nyilvántartásba vétele (ENYER)

Bejegyzett élettársi kapcsolat bontása

Értékpapír vagy okirat jogi értelemben vett megsemmisítése iránti eljárás lefolytatása

Váltóóvási eljárás lefolytatása